Dagsorden bestyrelsesmøde d. 5 November 2013

Da hjemmesiden har været blokeret pga. et angreb er fristen for at komme med indlæg til dagsordenen denne gang sat til selve bestyrelsesmødet, dvs har du/I et punkt udover de nedennævnte punkter, så mød op og vi sætter dem på.

Dagsorden for åbent bestyrelsesmøde d. 5. November 2013 kl. 19 i Fodby Sognegård.

1: Dagsorden, opdatering

2: Referat for sidste møde

3:Økonomi, Per

4: Samværshaven, opdatering

5: Vindmøller ved Saltø

5a: Opdatering på arbejdet

5b: Kontakt til andre lokalråd

7: Lugtgener ved Saltø, opdatering

8: Forskønnelsespris, arbejdsgruppe oprettes

9: Fjernelse af markstier på Saltøs jorder, beboer henvendelse

10: Næstved Kommune

10a: Skolereform

10b: Lokale Udviklings Planer, LUP

10c: Offentlig transport, Per

11: Fortorve i Fodby, emne fra evt. d. 3. September 2013

12: Gadekæret i Fodby, emne fra evt. d. 3. September 2013

11: Katrinelundsvej, manglende vedligeholdelse, emne fra evt. d 3. September 2013

13: Tyveri i lokalområdet, emne fra evt. d. 3. September 2013

14: Logo for Fodby lokalråd

15: Kontakt til Margreteskolen, Ivan

16: Nyt fra Menighedsråd, forsamlingshus & Fodby GF

17: Kort referat fra formandsmøde, Kasper

18: Nye datoer for bestyrelsesmøder åbne & lukkede ?

19: Evt.