Generalforsamling i Lokalrådet

Lokalrådet indkalder til generalforsamling d. 6. februar 2012 kl. 19.00 i Fodby Forsamlingshus (generalforsamlingen afholdes i sammenhæng med Fodby Sogns beboerforenings generalforsamling).

I bestyrelsen sidder nu:

  • Formand og Louise Heiberg Lund  (på valg) tlf.: 50 57 37 57
  • Kasserer Per Persson (ikke på valg)
  • Menigt medlem Jørgen Johansen (på valg)
  • Bladansvarlig Kasper Jensen (ikke på valg)
  • Sekretær Ivan Christensen  (på valg)

Alle nye medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2.årig periode.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Eventuelle indkomne forslag.
5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Ifølge lokalrådets vedtægter kan alle borgere i Fodby Sogn og/eller medlemmer af sognets interesseorganisationer, lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges – og alle der har lyst til at lave et stykke frivilligt arbejde for lokalrådet, opfodres til at stille op. Som udgangspunkt tilstræbes, at sognets interesseorganisationer er repræsenteret i lokalrådet.

Som det fremgår af lokalrådets vedtægter er formålet med Lokalrådet;
1)    at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.
2)    at tage problemer op af almen karakter, rejst af bestyrelsen og/eller en eller flere borgere i området.
3)    at give områdets borgere en løbende orientering gennem et beboerblad om rådets arbejde (Fodnoten).

Vi håber så mange som muligt har lyst til at deltage denne aften, hvor Lokalrådet i samarbejde med Fodby sogns beboerforening vil være vært ved et mindre traktement

På Lokalrådets vegne – Louise Heiberg Lund, Formand