Indkaldelse til generalforsamling

Lokalrådet indkalder til generalforsamling d. 21. februar 2011 kl. 18.30 i Fodby Forsamlingshus (generalforsamlingen afholdes i sammenhæng med Fodby Sogns beboerforenings generalforsamling).

I bestyrelsen sidder nu:
Formand og kasserer Louise Heiberg Lund – medlem af Fodby sogns beboerforening
Tlf.: 55 44 50 61 E-mail: louise@heiberg-lund.dk
Næstformand Leif Andersen – formand for Fodby gymnastikforening
Menigt medlem Jørgen Johansen – medlem af Fodby sogns menighedsråd
Bladansvarlig Inger Lise Soubak – medlem af bestyrelsen for forsamlingshuset
Sekretær Ivan Christensen – medlem af forældrebestyrelsen på Margretheskolen

På valg er Inger Lise Soubak og Leif Andersen, mens de øvrige medlemmer er indvalgt for endnu en periode. Alle nye medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2.årig periode.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Ifølge lokalrådets vedtægter kan alle borgere i Fodby Sogn og/eller medlemmer af sognets interesseorganisationer, lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges. Som udgangspunkt tilstræbes, at alle interesseorganisationer er repræsenteret i lokalrådet.

Vi håber så mange som muligt har lyst til at deltage denne aften, hvor Lokalrådet i samarbejde med Fodby sogns beboerforening vil være vært ved et mindre traktement