Resume af møde i Næstved Kommunes ejendomsudvalg den 29. sept. 2014

Referat
Ejendomsudvalget 29. september 2014

Deltagere

Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Daniel Lillerøi (A),
Dusan Jovanovic (A),
Elmer Jacobsen (V),
Helge Adam Møller (C),
John Lauritzen (A),
Mette Stensgaard-Christensen (A),

105. Vindmøller ved Saltø Gods: forslag til lokalplan og VVM-redegørelse

Sagsbehandler: Bo Annas Kiersgaard
Sagsnr.: 01.16.06-P15-2-12

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Saltø Gods har ansøgt om 3 – 4 vindmøller på op til 150 m. Et debatoplæg om projektet har været i offentlig høring i slutningen af 2012, og nu er et forslag til lokalplan og VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) klar. VVM’en viser detaljeret påvirkningen på landskabet og hos naboerne med hensyn til udsigt, støj og skygger. Også forholdet til dyr og planter er beskrevet. Administrationen vurderer, at placeringen samlet er blandt de bedste i Næstved Kommune til opstilling af store vindmøller. Hovedforslaget har en forventet produktion svarende til 11.500 husstandes forbrug.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at forslaget til lokalplan og VVM-redegørelse/miljørapport godkendes til offentliggørelse
 2. at der afholdes offentligt møde om projektet i første, anden eller tredje uge af offentlighedsperioden.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i maj 2012 en vindmølleplan for hele kommunen. I planen indgik 7 placeringer, hvor der måske ville kunne rejses store vindmøller (125 – 150 meter totalhøjde). Placeringerne blev vurderet overordnet i forhold til blandt andet natur, landskab og naboer. VVM-redegørelser (vurdering af virkninger på miljøet) skulle derefter mere detaljeret beskrive, hvordan store vindmøller vil påvirke de enkelte områder.

Lodsejeren på Saltø Gods har søgt om opstilling af vindmøller på ejendommen. I oktober 2012 sendte administrationen et debatoplæg med en kort beskrivelse af ansøgningen til de omkring boende, og alle havde mulighed for at komme med kommentarer i 4 uger. Administrationen modtog i offentlighedsperioden kommentarer med følgende indhold:

 • Møllerne vil være skæmmende for landskabet herunder fortidsminderne i området og for naboernes udsigt
 • Møller af den størrelse (140 – 150 meter totalhøjde) hører til på havet
 • Møllerne vil påvirke naturen, bl.a. trækfugle, negativt
 • Bekymring for, at hørbar og lavfrekvent støj kan være generende eller sundhedsskadelig for naboer
 • Vindmøllerne vil betyde skygge-gener hos naboerne
 • Der er mange vindmøller i området i forvejen
 • Opstilling af vindmøller vil påvirke ejendomspriserne negativt
 • Nogle mennesker vælger og har valgt at bo i området på grund af ønsket om fred og ro
 • Opstilling af store vindmøller er i strid med kommuneplanens landskabsudpegninger
 • Positiv indstilling til elektricitet produceret af vindmøller

Projektet gennemgik i perioden derefter nogle justeringer blandt andet for at tage hensyn til internationalt beskyttede flagermus i og ved Rappenborg Skov sydvest for mølleplaceringen. Ansøger har nu i samarbejde med kommunen udarbejdet et forslag til lokalplan og VVM-redegørelse for 4 mulige projekter.

Hovedforslaget er 4 vindmøller på ca. 150 meters totalhøjde. VVM-redegørelsen beskriver desuden 3 vindmøller på ca. 150 meters højde, 4 vindmøller på ca. 140 meters højde og 3 vindmøller på ca. 140 meters højde.

Landskabelig påvirkning

Landskabeligt vil møllerne give en stor påvirkning og være meget dominerende for de nærmeste naboer. Nogle naboer har dog deres bolig og opholdsarealer vendt væk fra møllerne, og her vil påvirkningen være lille. Boligerne på godset ligger 603 meter fra nærmeste mølle, og øvrige nære naboer ligger mindst 632 meter fra nærmeste mølle. En del af disse er ejet af godset. Landsbyen Bistrup ligger ca. 1.000 meter fra nærmeste mølle og øvrige (lands)byer i større afstand.

På længere afstand er der nogle steder et uheldigt visuelt sammenfald med andre møller eller med højspændingsledninger. Tre ældre, markante vindmøller på Menstrup Bjerg tages dog ned i forbindelse med opførelse af de nye. Fra nogle få vinkler er der et uheldigt sammenfald med kirker (særligt Karrebæk Kirke) og med fortidsminder (Dr. Margrethes høj mod vest og Syvhøje mod sydøst). Også kystlandskabet vil blive påvirket omend i moderat grad.

Samlet set vurderes den landskabelige virkning at være acceptabel for vindmøller af denne størrelse.

Støj

Grænserne for den hørbare støj kan overholdes til alle naboer. Eventuelt bliver der brug for at dæmpe en af møllerne en smule. Grænserne for lavfrekvent støj kan overholdes med stor margin: Alternativet med fire møller på 140 meter giver mest støj hos naboerne, og støjen er for 9 naboer udregnet til mellem 13 og 14 dB, hvor grænsen er 20 dB. Der er imidlertid ikke stor forskel på den beregnede støj fra de fire mulige projekter. De to alternativer med tre møller giver dog en smule mindre støj særligt mod øst. De giver samtidig en væsentlig lavere produktion end hovedforslaget (24 – 34% mindre).

Naturindhold

Vedrørende naturforhold er der særligt fokus på flagermus i området. Efter forhandling med ansøger er projektet nu justeret, så der opnås en fornuftig afstand til skoven af hensyn til flagermus. Der er mulighed for automatisk standsning af møllerne i korte perioder, hvis det bliver nødvendigt for at beskytte jagende flagermus.

Opsamling

VVM-redegørelsen har uddybet en række relevante emner i forhold til vindmølleprojektet, og vurderingen er overordnet den samme som tidligere.

– Møllerne vil blive dominerende særligt for de nærmeste naboer og fra nogle vinkler også på længere afstand i landskabet.

– Regler for skygge og støj hos naboer kan overholdes, for den lavfrekvente støj med stor margin.

– Møllerne kan opstilles uden væsentlig påvirkning af naturindholdet i området.

Samlet set vurderes placeringen ved Saltø Gods at være blandt de bedste i Næstved Kommune til opstilling af store vindmøller.

Produktion og klimaeffekt

Produktionen ved hovedforslaget forventes at svare til forbruget i 11.500 husstande, og alternativerne vil producere henholdsvis 12%, 24% og 34% mindre. Opførelse af store vindmøller er af afgørende betydning for, at Næstved Kommune kan nå sine mål om CO2-reduktion. Energistyrelsen har derudover regnet ud, at opførelse af vindmøller på land er langt den billigste måde at skaffe ny elkapacitet.

Borgerinddragelse

Efter offentlighedsperioden med offentligt møde bliver borgernes bemærkninger resumeret i en såkaldt hvidbog. Den indgår som beslutningsgrundlag ved den endelige behandling af sagen. Administrationen svarer fortsat hurtigt og løbende på spørgsmål fra interesserede. Det relevante materiale bliver tilgængeligt på hjemmesiden, og lokalråd, lokale borgere og andre, der har vist interesse for projektet, bliver løbende orienteret på mail om udviklingen. Administrationen overvejer samtidig, hvornår andre kanaler f.eks. Facebook kan bruges til orientering af offentligheden.

Bilag:

– Forslag til lokalplan

– Miljørapport med VVM-redegørelse, miljøvurdering og kommuneplantillæg

Lovgrundlag: Planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning for større, tekniske anlæg, om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og om MiljøVurdering (MV).

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget f.s.v. angår indstilling 2

Økonomiudvalget f.s.v. angår indstilling 1

Byrådet f.s.v. angår indstilling 1

Økonomiudvalget besluttede den 6. august 2012 at igangsætte VVM-redegørelse for projektet. Ejendomsudvalget fik den 24. september 2012 debatoplægget for projektet til orientering.

Beslutning

Elmer Jacobsen blev erklæret inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Ad 1: 5 medlemmer (Daniel Lillerøi, Dusan Jovanovic, Mette Stensgaard-Christensen, Helge Adam Møller, John Lauritzen) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Cathrine Riegels Gudbergsen) kan ikke gå ind for udvalgets anbefaling, da hun ønsker at afvente delresultat af undersøgelse om vindmøllestøj og helbred.

Ad 2: Borgermøde afholdes onsdag den 12. november 2014 kl. 19.00

Bilag